178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ความเป็นมา ของเรา

about our history

สอบบัญชีธรรมนิติ

ความเป็นมา ของเรา

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทของกลุ่มบริษัทธรรมนิติ ซึ่งมี บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัทแม่ โดยที่กลุ่มบริษัทธรรมนิติ ให้บริการทางวิชาชีพ ใน 3 ด้านหลัก : กฎหมาย, การบัญชี, สัมมนา & อบรม และ วารสาร เอกสารด้านภาษี

ซึ่งแต่ละด้านมี จุดประสงค์ นโยบาย และ แนวทางการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ซึ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็นอิสระ เพื่อที่จะดำเนินการตามนโยบายและบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละด้าน ภายใต้วิถีของธรรมนิติ ที่เน้นความเป็น เอกภาพ มั่นคง มั่งคั่ง และสร้างสรรค์


การให้บริการของเรา

  • ตรวจสอบงบการเงิน
  • การสอบทานงบการเงิน
  • บริการให้ความเชื่อมั่นอื่นๆ

เป้าหมายขององค์กร

  • เป็นองค์กรธุรกิจ ที่ให้บริการทางวิชาชีพ ที่มีการจัดองค์กรในระดับสูง
  • มีความก้าวหน้า ความคิดริเริ่ม ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ ยั่งยืน
  • เป็นสถาบันของ คนดี มีความรู้ พร้อมด้วย คุณธรรม ศีลธรรม และ จรรยาบรรณ

33 ปี ของการตรวจสอบบัญชี

นโยบายขององค์กร

ดำเนินนโยบายตามแนวทางสากล

ดำเนินนโยบายตามแนวทางสากล สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ มีความสามารถในการแข่งขัน, ใช้เทคโนโลยีในการช่วยปฏิบัติงาน ทีมงานเป็นมืออาชีพ มีความสามารถสูง

ให้บริการภายใต้กฎของจรรยาบรรณ

ให้บริการภายใต้กฎของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีรับผิดชอบต่อลูกค้า และสังคม

จัดการและการควบคุมความเสี่ยง

จัดการและการควบคุมความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ, การเสริมสร้างบุคลากรให้เข้มแข็ง ทางด้านเทคนิค ด้านวิชาการ การประเมินผล และคุณภาพการทำงาน

นโยบายด้านคุณภาพ

บริษัท ของเรามีความมั่นใจว่าปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย คือ มีบุคลากร บริการ ระบบปฏิบัติการ และ การควบคุมคุณภาพที่ดี เพื่อนำเสนอบริการที่มีคุณภาพและความคุ้มค่าด้วยการยอมรับอย่างกว้างขวาง ดังนั้นบริษัทของเราให้ความชัดเจน ระบบการควบคุมคุณภาพที่ครอบคลุมที่เหมาะกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม สภาวการณ์ ความเสี่ยง ลูกค้า บริการ จรรยาบรรณและ ข้อกฎหมาย

ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพ ที่นำเสนองานหรือรายงานที่เหมาะสมและได้รับการยอมรับทั้งในระดับบริษัทและการทำงาน นอกจากนี้ การมีจรรยาบรรณและจริยธรรมที่ดี จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้นและความคุ้มค่า

สำหรับการตรวจสอบ การสอบทาน การให้ความเชื่อมั่นและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทของเราได้ยึดถือปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1) ซึ่งเป็นมาตรฐานการปฏิบัติและดำเนินการโดยบริษัทของเราและผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริหาร

171920212324252633

หากคุณมีข้อสงสัยและสนใจในบริการของเราโปรดติดต่อ

เกี่ยวกับเรา

บริษัทรับตรวจสอบบัญชี ให้บริการด้วยนักวิชาอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและการบริการให้ความเชื่อมั่นอื่น

Privacy Notice