178 Dharmniti Building 6-7th Floor, Soi Permsap (Prachachuen 20), Prachachuen Road, Bangsue, Bangkok, 10800 Thailand

Audit News

การขายสินค้าออนไลน์ต้องเสียภาษีอย่างไร

Written by

ปัจจุบันการขายสินค้าออนไลน์มีการเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นยุคที่มีการซื้อขายกันอย่างรวดเร็ว เพียงปลายนิ้วสัมผัส โดยช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, Line shopping ,Shopee และ Lazada โดยสามารถช๊อปปิ้งได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปซื้อสินค้าที่หน้าร้านเหมือนในอดีต

แม่ค้าหรือพ่อค้าออนไลน์มีสิทธิและหน้าที่ในการเสียภาษีเช่นเดียวกับผู้ประกอบการอื่น ๆ ต้องนำรายได้นั้นมารวมคำนวณเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ โดยการยื่นแบบภาษีและการเสียภาษีไม่มีการกำหนดอายุผู้เสียภาษี นั้นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณมีรายได้นั้นคุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษี 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกันแม่ค้าออนไลน์

  • การจดทะเบียนพาณิชย์ >> โดยผู้ที่เปิดร้านขายสินค้าออนไลน์ จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายนี้บังคับทั้งการขายสินค้าออนไลน์แบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทั้งแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน หากไม่ทำตามมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท และปรับไม่เกินวันละ 100 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
  • กฎหมายภาษี e-Payment (ภาษีอีเพย์เมนต์) หรือพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ.2562 ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 

สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือการกำหนดให้สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-wallet ต้องรายงานข้อมูลผู้มีบัญชีธุรกรรมเฉพาะให้กรมสรรพากรทราบ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดยบัญชีธุรกรรมเฉพาะจะต้องมีเงื่อนไข ดังนี้ 

- มียอดเงินฝากหรือโอนเงินเข้าทุกบัญชี ตั้งแต่ 3,000 ครั้งต่อปีขึ้นไป ไม่ว่าจะรับครั้งละกี่บาทก็ตาม

- ฝากหรือโอนเงินเข้าทุกบัญชีตั้งแต่ 400 ครั้งต่อปีขึ้นไป และมียอดเงินรวมกันตั้งแต่ 2,000,000 บาทต่อปีขึ้นไป ซึ่งต้องเข้าเงื่อนไขทั้งจำนวนครั้ง และจำนวนมูลค่าของเงินที่รับฝากหรือโอน

ทั้งนี้การนับจำนวนครั้งและจำนวนเงิน นับตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. ของทุกปี

ตามกฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ ไม่ได้ทำให้เจ้าของธุรกิจต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเพิ่มขึ้นแต่เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐจะใช้ในการตรวจสอบข้อมูลการเสียภาษีว่ามีการยื่นภาษีโดยถูกต้องหรือไม่

  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

โดยการขายสินค้าออนไลน์ถือเป็นเงินได้ประเภทที่ 8 หรือ 40 (8) ได้แก่ เงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์ โดยสรรพากรได้มีข้อกำหนดตามกฎหมาย มีวิธีการคำนวณภาษี 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 :  (เงินได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน) x อัตราภาษี ตามอัตราขั้นบันได

สำหรับการหักค่าใช้จ่ายมี 2 แบบ ดังนี้

กรณีที่ 1 หักค่าใช้จ่ายตามจริง >> จะต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายรวมถึงการเก็บหลักฐานไว้ให้ครบถ้วนเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลจากกรมสรรพากร

กรณีที่ 2 หักค่าใช้จ่ายตามอัตราเหมาในอัตราร้อยละ 60

 

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ขั้นเงินได้สุทธิตั้งแต่

เงินได้สุทธิจำนวนสูงสุดของขั้น

อัตราภาษี

ภาษีสูงสุดในแต่ละขั้นเงินได้

ภาษีสะสมสูงสุดของขั้น

0   -     150,000

150,000

5

ยกเว้น*

0

เกิน 150,000   -     300,000

150,000

5

7,500

7,500

เกิน 300,000   -     500,000

200,000

10

20,000

27,500

เกิน 500,000   -     750,000

250,000

15

37,500

65,000

เกิน 750,000   -  1,000,000

250,000

20

50,000

115,000

เกิน 1,000,000  -  2,000,000

1,000,000

25

250,000

365,000

เกิน 2,000,000  -  5,000,000

3,000,000

30

900,000

1,265,000

เกิน 5,000,000  บาท ขึ้นไป

 

35

 

 

 

วิธีที่ 2 : เงินได้ x 0.005

โดยให้คำนวณภาษีจาก 2 วิธีแล้วให้ชำระจากยอดที่มากกว่าเว้นแต่คำนวณภาษวีธีที่ 2 แล้วมีภาษีไม่เกิน 5,000 บาท ให้ชำระตามวิธีที่ 1

  • กรณีผู้ประกอบการมีรายได้ในปีภาษีมากกว่า 1,800,000 บาท ต้องไปจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพในประเทศไทย หรือผู้นำเข้าสินค้า โดยผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่มีรายรับเกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี จะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ไม่ว่าผู้ประกอบการจะมีรายรับหรือไม่ก็ตาม

ฐานภาษีของภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ มูลค่าที่ได้รับและจ่ายจากการขายและซื้อสินค้า

ภาษีขายและภาษีซื้อ = ฐานภาษี X อัตราภาษีร้อยละ 7

ภาษีที่ต้องชำระ = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ

 

 

ผู้เขียน : น.ส. นันทวรรณ อดุลย์อุดมสิริ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

 

 

About Us

Dharmniti Auditing Co.,Ltd. is a professional service company that specializes in auditing and assurance service.

Privacy Notice