178 Dharmniti Building 6-7th Floor, Soi Permsap (Prachachuen 20), Prachachuen Road, Bangsue, Bangkok, 10800 Thailand

Audit News

AI For Accounting ก้าวให้ทันโลกที่เปลี่ยนไป

Written by

ในยุค Digital Disruption การเข้ามาของเทคโนโลยีได้ส่งผลต่อภาคธุรกิจและสาขาอาชีพทั่วโลกรวมถึงในไทย ที่จะพอจับสัญญาณได้ชัดเจนก็จากภาคธุรกิจการเงินการธนาคารที่วันนี้ดึงเทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนสนับสนุนการทำงานอย่างเห็นได้ชัด เช่น ลดจำนวนสาขา สะท้อนถึงภาวะเสี่ยงของพนักงานธนาคารที่หากยังยึดติดอยู่กับกรอบการทำงานเดิม ๆ อาจต้องถูกท้าทายด้วยคลื่นดิจิทัลในครั้งนี้ และนอกจากภาคการเงินยังมีหลายธุรกิจเริ่มขยับนำปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial intelligence) เข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้น ทั้งส่วนระบบการจัดการและการสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับลูกค้า หรือในวงการอุตสาหกรรมที่โรงงานแห่งหนึ่ง ใช้ AI ผลิตสินค้าตั้งแต่ต้นจนถึงบรรจุ หีบห่อขนขึ้นรถโดยอาจจะมีคนคุมระบบอยู่ไม่กี่คน

งานด้านสอบบัญชี

ว่ากันว่างานใดที่มีกฎเกณฑ์ระบบหรือมาตรฐานชัดเจน งานนั้น เราสามารถ พัฒนา AI ให้ทำแทนได้ดังนั้นงานเกี่ยวกับสอบบัญชีบรรดาสำนักงานสอบบัญชี ระดับ Big4 สามารถใช้ AI ช่วยตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีของกิจการขนาดใหญ่ที่มีข้อมูล มหาศาล (Big Data) ว่าเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีในฉบับที่เกี่ยวข้องหรือไม่ นอกจากนั้น AI ยังช่วยอ่านสัญญาทางการค้าที่มีอยู่มากมายในกิจการขนาดใหญ่และนำมาวิเคราะห์ สรุปผลให้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว  

งานด้านตรวจสอบภายใน

ได้มีการใช้ความสามารถของ AI ในการวิเคราะห์เจาะลึก เปรียบเทียบข้อมูลของกิจการจากอดีตสู่ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับกฎเกณฑ์หรือระเบียบ ที่วางไว้เพื่อตรวจสอบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นในส่วนใดที่ทีมงานตรวจสอบภายใน ต้องลงไปตรวจดูเป็นพิเศษซึ่งก็สามารถช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานได้มากขึ้น

งานจัดทำบัญชี

ทิศทางการพัฒนาของ Cloud Based Accounting Software ในระดับสากล กำลังมุ่งไปในทางที่ทำอย่างไร จะนำ AI มาช่วยในงานบัญชีให้ได้มากที่สุด แต่เดิมนั้นคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ในการช่วยเราเก็บข้อมูลไว้ แต่เทคโนโลยีของ AI ทำงานได้วิเศษกว่านั้นคือสามารถศึกษา สังเกต พฤติกรรมการบันทึกข้อมูลและลงรหัสบัญชี และจดจำจนสามารถบันทึกและลงรหัสบัญชีแทนเราโดยอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลใหม่ ๆ ที่คล้าย ๆ กันเข้ามา ซึ่งจะช่วยให้การบันทึกบัญชีมีความถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและพยากรณ์แนวโน้มของธุรกิจ ทุกงานทางบัญชี ที่เขียนคู่มือการทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอนได้เราก็สามารถเขียนเป็นคำสั่งให้ AI ทำงาน แทนนักบัญชีในหน้าที่นั้นได้ทั้งหมด

ในโลกยุคใหม่ของการทำงานด้านบัญชีที่มี AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานจะเข้ามาช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดเวลาการทำงานลง และนักบัญชีต้องทำความเข้าใจเพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่กับ AI ให้ได้ “นอกเหนือจากความรู้ด้านบัญชีแล้ว สิ่งที่สำคัญที่นักบัญชียุคใหม่ต้องมีคือ การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อทำให้ตนเองไม่ตกเทรนด์และสามารถทำอาชีพนักบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหัวใจสำคัญอยู่ที่การปรับตัวให้เข้าใจการทำงานของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อนำมาใช้ในการคิด วิเคราะห์ การให้คำแนะนำกับผู้บริหารเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ และกำหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กรได้”

อยากให้มองว่า AI เป็นเครื่องมือและไม่มาทดแทนนักบัญชี แต่อยากให้มองว่าอนาคตโอกาสจะเกิดอะไรขึ้นได้อีกบ้าง ในโลกการทำงานยุคใหม่คนที่ปรับตัวเข้าหา AI จะช่วยให้เข้าใจเนื้องานและคิดวิเคราะห์ได้ลึกซึ้งขึ้น ทำให้การเป็นนักบัญชีเหนื่อยน้อยลง แต่มีคุณค่ามากขึ้น ต้องเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส และก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไป

 

 

 

อ้างอิง

นางสาวศิริรัฐ โชติเวชการ. [ออนไลน์]. การใช้ประโยชน์ของ Artificial Intelligence (AI) ในงานบัญชี. [สืบค้น 2 พฤษภาคม 2566]. สืบค้นจาก fhttps://www.tfac.or.th/upload/9414/pxgMPdItuZ.pd

ผู้เขียน : คุณวรกร แสงโป๋ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ

 

About Us

Dharmniti Auditing Co.,Ltd. is a professional service company that specializes in auditing and assurance service.

Privacy Notice